• تله بخار از نوع ترموستاتیك
  مشاهده محصول

  تله بخار از نوع ترموستاتیك

        تله بخار از نوع ترموستاتیك اين دسته از تله ھا، با استفاده از تشخیص دماي سیال ورودي عمل می نمايند و منحني كاركرد آنھا ھمواره پايین تر از منحني بخار اشباع میباشد. […]

 • تله بخار توپی شناوری
  مشاهده محصول

  تله بخار توپی شناوری

          تله بخار توپی شناوری اجزا اصلي اين تله ھا از يك توپ شناور ومكانیزم اھرم و شیر متصل تشكیل شده است. ھنگام ورود كندانس به تله ، توپ مذكور در آب […]

 • تله بخار مكانیكي
  مشاهده محصول

  تله بخار مكانیكي

        تله بخار مكانیكي: از پر استفاده ترين انواع تله ھا مي باشند كه با استفاده از تفاوت چگالي بین بخار و كندانس عمل می نمايند. بنابراين عواملي مثل دماي سیال و يا […]

 • تله بخار نوع ترمودينامیك
  مشاهده محصول

  تله بخار نوع ترمودينامیك

          تله بخار نوع ترمودينامیك (Thermodynamic)   اين نوع از تله ھا با استفاده از خاصیت سرعت سیال كار مي نمايند. ھنگام ورود سیال با دماي پايین، ديسك متحركي كه درخروجي تراپ […]

 • تله بخار
  مشاهده محصول

  تله بخار

        تله بخار : تله بخار شیر اتوماتیكي است كه مانع از خروج بخار از سیستم شده و در صورت لزوم آب و يا گازھاي نامحلول موجود در سیستم را تخلیه می نمايد. […]

 • تله بخارسطلی معکوس
  مشاهده محصول

  تله بخارسطلی معکوس

          تله بخارسطلی معکوس : اين دسته از تله ھاي بخار نیز تفاوت وزن مخصوص بینكندانس و بخار استفاده می نمايند. اساس كار با استفاده از يك سطل وارونه در داخل تراپ […]